ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Поділитися новиною:

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

«Капітальний ремонт поліклініки КНП «Дворічанська РЛ» смт. Дворічна, по вул. Слобожанська, 51, літ. Ц, Дворічанський район, Харківська область»

 

 

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Дворічанська районна  лікарня».

Проектувальник: ТОВ «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕЗЕРВ»

 

Даний проект розроблений на підставі Завдання Замовника і відповідно з технічними умовами, нормами, правилами і стандартами, що забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта, при дотриманні всіх, передбачених проектом заходів.

                                                                                        

Завданням на проектування передбачається: капітальний ремонт внутрішніх приміщень, покрівлі та утеплення покрівлі і  фасаду, ремонт інженерних мереж.

Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

при експлуатації – немає.

при виконанні робіт будівельно-монтажних ( в тому числі демонтажних): геологічне середовище - немає;  мікроклімат - немає; водне середовище - немає;  почву (ґрунти) - немає;  рослинний і тваринний світ - немає;  заповідні об’єкти  - немає; -соціальне середовище - немає;  оточуюче техногенне середовище – немає;  повітряне середовище  - є вплив: у процесі виконання будівельно-монтажних робіт в атмосферне повітря можуть виділятися наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту; оксид вуглецю; вуглеводні граничні С12-С19; сажа; ангідрид сірчаний (діоксид сірки); бенз(а)пирен; вініл хлористий -  (хлоретилен (вінілхлорид);  ацтон, тоулол, ксилол, група сумації № 31.

Вплив на атмосферне середовище: при виконанні будівельно-монтажних робіт – нетривалий; викиди при експлуатації  -  постійний (сезонний).

Альтернативні варіанти - непередбачені.

Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів.

За «Постановою Кабінету міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» - НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

За Законом України  «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315), прийнятий від 23.05.2017 № 2059-VIII, даний вид діяльності НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до першої та другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єкт проектування НЕ МАЄ значного впливу на довкілля, та НЕ ПІДЛЯНАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (далі за текстом ОВД).

За даними робочого проекту клас наслідків «відповідальності» (відповідно п. 4.4 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 відноситься до «СС2». Проектна документація розробляється в одну стадію - стадія "робочий проект" (РП), з обов'язковою розробкою розділу робочого проекту з оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Розробка матеріалів ОВНС виконана в обсязі, який повністю відповідає розділу 2 ДБН А 2.2.-1-2003 зі Зміною 1.

Шум.

Джерела шуму – будівельні, монтажні роботи, 70,00 дБ(А).

Згідно п/п 5.7. ДБН В.1.1-31:2013 п/п 6.4. Допустимі рівні виробничого шуму, допустимі рівні на робочих місцях  транспортних засобів, засобів будівельної техніки слід приймати згідно з ДСН 3.3.6.037. За п/п 6.7. Оцінку шумовго навантаження працівників на робочих місцях на підприємствах, в установах, організаціях слід надавати згідно з вимогами ДСТУ 2867.

Згідно п/п 5.7. ДБН В.1.1-31:2013 п/п 6.4. Допустимі рівні виробничого шуму, допустимі рівні на робочих місцях  транспортних засобів, засобів будівельної техніки слід приймати згідно з ДСН 3.3.6.037.

Згідно з  ДСН 3.3.6.037 табл. 2:

-  п/п 16 «Робочі місця водіїв та обслуговуючого персоналу тракторів, сільськогосподарчих, меліоративних, шляхово-будівельних, землерийних, транспортних та інших аналогічних машин, водіїв вантажних машин» шум повинен не перевищувати 95,00 дБ(А);

- п/п 17 «Робочі місця водіїв автобусів» шум повинен не перевищувати 91,00 дБ(А);

- п/п 18 «Робочі місця водіїв легкових автомобілів» шум повинен не перевищувати 83,00 дБ(А).

Шум на виробничій ділянці складає 70,00 дБ(А), що в межах  санітарних норм виробничого шуму за ДСН 3.3.6.037.

Рівні акустичного навантаження в приміщеннях лікарні, під час здійснення будівельно-монтажних робіт.

Згідно до ДБН В.1.1-31:2013 табл. 1:- п. 3 – «кабінети лікарів поліклінік, амбулаторій, диспенсерів, лікарень, санаторіїв, масажні та косметичні кабінети, аптеки» шум не повинен перевищувати 35,00-50,00 дБ(А). Розрахункове значення шуму, що пройшов у приміщення лікарні складає 31,98 дБ(А), що знаходиться в межах норм.

Рівні акустичного навантаження в розрахунковій  точці Х1 (житлова забудова)  на відстані 40,00м від працюючої будівельної технікі та  приладів складуть: 33,00 дБ(А), що відповідає вимогам  ДБН В.1.1-31:2013 табл. 1:- п. 25 «території, які безпосередньо прилягають до житлових будинків»  денний норматив шуму не повинен перевищувати 55,00-70,00 дБ(А) та нічний 45,00-60,00 дБ(А).

Шум на період проведення будівельно-монтажних робіт на об’єкті  в межах встановлених норм.

Шум, що утворюється на об’єкті проектування, на період проведення будівельно-монтажних робіт, знаходиться в межах норм.

Відходи:

На момент експлуатації об'єкту:

  Коди відходів визначено за «Класифікатором  відходів ДК 005-96», Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 березня 2000 року N 252.

Поводження з відходами у складі планованої діяльності організовано в суворій відповідності з чинним законодавством України; державними нормами, правилами і стандартами. Всі  відходи збираються централізовано за класами небезпеки з короткостроковим зберіганням в контейнерах. Вивозяться спеціалізованою ліцензованою спец організацією згідно з укладеним договором.

Санітарно-захисна зона.

Санітарно-захисна зона - територія, призначена для зменшення впливу промислових, виробничих, складських, транспортних об'єктів на населення. СЗЗ встановлюється в цілях зниження рівня забруднення атмосферного повітря до встановлених значень. За межами СЗЗ не повинно виявлятися забруднення атмосфери вище гранично допустимих концентрацій (ГДК).

Нормативні параметри СЗЗ для лікарень згідно до ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». Затв. Наказом МОЗ Україн від 19.06.1996 за №173, зареєстр. Минюст України 24.07.1996 за №379/1404. (із змінами)– не встановлюються.

На період будівництва СЗЗ -  не встановлюється.

Викиди в атмосферне повітря за всіма забруднюючими речовинами дорівнюють нормам.

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря, що створюватиметься проектованим об'єктом, а також з урахуванням фонового рівня забруднення за гігієнічними нормативами (гранично допустимими концентраціями - ГДК, групами сумації

Результати розрахунків на період експлуатації:

Розрахунок на період експлуатації об’єкту проектування – не правиться (немає джерел викидів).

Розрахунок проводиться для найгірших умов, для ситуації найбільш несприятливих метеорологічних умов, пори року  та і найбільшого навантаження на обладнання.

При експлуатації об’єкту проектування – немає джерел викидів і забруднюючих речовин.

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря – в межах норми.

Результати розрахунків на період проведення будівельно-монтажних робіт.

Всього на момент проведення будівельно-монтажних робіт  - 6 джерел викидів.

Джерело викидів №1Б – викиди забруднюючих речовин (далі за текстом ЗР) від двигунів внутрішнього згоряння працюючих автомашин – при в’їзді-виїзді на об’єкт будівництва.

Площинне, неорганізоване джерело викидів.

У часі та просторі – короткочасне, непостійне джерело викидів.

Ступень впливу – (на приземний шар атмосфери) – зворотній.

Процес: виконання будівельно-монтажних робіт за допомогою будівельної техніки (машин), що працюють на двигунах внутрішнього згоряння.

Забруднюючі речовини (ЗР): діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (ангідрид сірчаний), сажа; вуглеводні граничні С12-С19, бенз(а)пирен.

Джерело викидів №2Б – викиди ЗР від пересипання та переміщення будівельних матеріалів, (щебня, гравію).

Площинне, неорганізоване джерело викидів.

У часі та просторі – короткочасне, непостійне джерело викидів.

Ступень впливу – (на приземний шар атмосфери) – зворотній.

Процес: виконання будівельно-монтажних робіт – вигрузка та переміщення сипучих будівельних матеріалів (щебінь, гравій).

Забруднюючі речовини (ЗР): пил неорганічний до 20%SiO2.

Джерело викидів №3 Б  – викиди ЗР від поста газової зварки.

Площинне, неорганізоване джерело викидів.

У часі та просторі – короткочасне, непостійне джерело викидів.

Ступень впливу – (на приземний шар атмосфери) – зворотній.

Процес: виконання будівельно-монтажних робіт – зварювання.

Забруднюючі речовини (ЗР): діоксид азоту.

Джерело викидів №4Б  – викиди ЗР від поста зварювання та різання виробів та матеріалів з ПВХ (полівінілхлорид) та поліетилену.

Площинне, неорганізоване джерело викидів.

У часі та просторі – короткочасне, непостійне джерело викидів.

Ступень впливу – (на приземний шар атмосфери) – зворотній.

Процес: виконання будівельно-монтажних робіт – зварювання та різка металопластикових вікон, труб, тощо.

Забруднюючі речовини (ЗР): вініл хлористий, оксид вуглецю.

Джерело викидів №5Б   – викиди ЗР від ділянки укладки асфальтової суміші,  в тому числі:

-  викиди ЗР (приймається до розрахунків найгірший з можливих варіантів)  при укладенні гарячої  асфальтової суміші з температурою 100,00град. С;

-  викиди ЗР  при  охолодженні асфальтової суміші.

Площинне, неорганізоване джерело викидів.

У часі та просторі – короткочасне, непостійне джерело викидів.

Ступень впливу – (на приземний шар атмосфери) – зворотній.

Процес: виконання будівельно-монтажних робіт по гідроізоляції.

Забруднюючі речовини (ЗР): вуглеводні граничні С12-С19.

Джерело викидів №6Б  – викиди ЗР від ділянки проведення робіт по фарбуванню.

Площинне, неорганізоване джерело викидів.

У часі та просторі – короткочасне, непостійне джерело викидів.

Ступень впливу – (на приземний шар атмосфери) – зворотній.

Процес: виконання будівельно-монтажних робіт по фарбуванню.

Забруднюючі речовини (ЗР): ацетон, ксилол, тоулол.

Джерела хвильового, фізичного забруднення.

Технологічний процес: - проведення будівельно-монтажних робіт:

Джерела шуму – будівельні, монтажні роботи, 75,00 дБ(А).

Інших джерел дії (викидів) на навколишнє середовище– немає.

Альтернативні варіанти - непередбачені.

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт в атмосферне повітря можуть виділятися наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту;  оксид вуглецю,  вуглеводні граничні  С12-С19; сажа; ангідрид сірчаний (діоксид сірки); тоулол; ксилол; бенз(а)пирен; вініл хлористий (хлоретилен, вінілхлорид),  ацетон, пил неорганічний до 20%SiO2, група сумації № 31.

Сумарні валові викиди  складають: 0,707640560т/р (на період будівництва).

Проведення розрахунків розсіювання на ЕОМ забруднюючих речовин недоцільно по всіх речовинам, та групі сумації  які викидаються в атмосферне повітря на період проведення будівельних робіт за матеріалами ПОС (плану організації будівництва).

Розрахунок розсіювання - не виконувався (розрахунок недоцільний).

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря – в межах норми.

Аналіз впливу теплових викидів, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та обґрунтування заходів щодо їх уникнення або зменшення.

У районі розташування об'єкта відсутні ПРС і ЛЕП, установки змінного струму частотою 50 Гц і напругою вище 220 кВ, тому немає необхідності захисту населення від впливу електричного поля.

Геологічна середа

Особливості геологічних умов, які сприяють інтенсивності росту планованої діяльності на навколишнє середовище - відсутні.

Водне середовище

Згідно до ст. 87 та ст. 89 водного законодавства  «Розділ IV. Охорона вод» об’єкт проектування – не прилягає  до водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів, зон санітарної охорони.

Проектними рішеннями не передбачається скидання неочищених стічних вод у водні об’єкти. Немає зв’язку з ґрунтовими та підземними водами. Вплив на водне середовище – відсутній.

Грунт                             

Санітарний стан земельної ділянки задовільний. Для запобігання забруднення грунту відходи повинні збиратися у металевих контейнерах, зберігатися у відповідності до класу небезпеки та своєчасно видалятися з території.

Таким чином, санітарно-гігієнічна та епідеміологічна збереження ґрунтів забезпечується.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти

Діяльність проектованого об'єкта не буде чинити негативного впливу на рослинний і тваринний світ, так викиди забруднюючих речовин від джерел незначні, стічні води не скидаються в водні об'єкти.

На середовище існування, шляхи міграції тварин і птахів експлуатація об'єкта шкідливого впливу не матиме.

Оцінка впливу проектованого об'єкта на навколишнє соціальну і технологічну середу

Максимальні приземні концентрації в розрахунковому майданчику, в приземному шарі атмосфери, виражені в долях ГДК по всім забруднюючим речовинам, з врахуванням фону – в межах норм.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення.

Оцінка неканцерогенного ризику – не проводилась, немає речовин для розрахунку.

Оцінка канцерогенного ризику –розрахунки недоцільні, в межах встановлених норм.

Оцінка соціального  ризику –  проводилась, в межах встановлених норм.

Опис технічних рішень щодо запобігання розвитку аварій та локалізації викидів небезпечних речовин, забезпечення пожежної та вибухонебезпеки.

 Згідно з  Державними будівельними нормами України ДБН В.  2.5-75:2013р. п. 3.1. – «аварія це пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенні (проектних, конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин» (ДБН В.1.2.14).

Для запобігання аварійних ситуацій і безпеки технологічних процесів проектом передбачено:

- безпека експлуатації устаткування забезпечується надійним кріплення елементів для запобігання аварійних ситуацій деталі герметично з'єднані;

- виконання профілактичних оглядів відповідно до вимог експлуатаційних інструкцій;

- згідно  з розкладом здійснювати  контроль стану споруд шляхом обходу та візуального огляду;

- виконання контролю персоналом умов і меж безпечної експлуатації обладнання;

-  необхідно забезпечувати відповідну безпеку і санітарно-гігієнічні умови праці при експлуатації і виконання профілактичних і ремонтних робіт;

- підтримувати в справному стані інструмент і пристосування, використовувати призначений для ремонту інструмент та прилади при проведенні профілактичного і поточного ремонту;

- проходження персоналом перевірки знань, інструктажів, стажування, дублювання і отримання допуску до самостійної роботи;

- перевірка персоналом знань щодо правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, вимоги нормативних документів з організації експлуатації;

- аварійне зупинення обслуговування споруд та застосування подальших дій в  встановленому порядку;

- перевірка знань щодо правил користування засобами індивідуального захисту.

При вробництві будівельно-монтажних робіт необхідно строго дотримувати основні вимоги наступних документів:

Опис систем контролю, блокування сигналізації та інших засобів запобігання аваріям.

При розробці проекту враховані вимоги норм, правил і стандартів, діючих на території України.

Монтаж автоматики виконується згідно з паспортом заводу-виробника.

Відповідно до «Закону України про охорону праці» адміністрація зобов'язана створювати здорові та безпечні умови праці, що виключають можливість травмування та професійних захворювань робітників..

Перед початком виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства (організації), генеральний підрядник за участю субпідрядників та представник організації, що експлуатує ці об'єкти, зобов'язані оформити акт допуск до робіт.

Відповідальність за дотримання заходів, передбачених актом-допуском, несуть керівники будівельно-монтажних організацій і діючого підприємства.

До зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів слід відносити зони:

-    поблизу від неізольованих струмоведучих частин електроустановок;

-    поблизу від неогороджених перепадів по висоті на 1,30 м і більше;

-    в місцях, де містяться шкідливі речовини в концентраціях вище гранично допустимих.

До зон потенційно діючих небезпечних виробничих факторів слід відносити:

-    ділянки території поблизу (споруди);

-    зони переміщення машин, устаткування або їх частин, робочих органів;

-    місця, над якими відбувається переміщення вантажів, вантажопідйомними кранами.

В сфері охорони праці при експлуатації об’єкту проектування слід керуватись діючими на території України нормативно-законодавчими актами та і документами.

Залишкові впливи та обґрунтування їх допустимість при будівництві та експлуатації об'єкта.

При реалізації повного комплексу рішень, прийнятих у цьому Проекті, прояви будь-яких неприйнятно-негативних залишкових впливів, обумовлених будівництвом і експлуатацією проектованого об’єкту, не прогнозується.

Таким чином, всі потенційні негативні впливи планованої діяльності оцінюються як прийнятні (допустимі).

 

Замовник зобов'язується:

- забезпечити безпечні умови екаплуатації об’єкту;

- мати всю необхіжну дозвільну документацію згідно діючого законодавства України.

 

Приєднані документи:

Додаток_2.2._ЗЕНД_Поликлиника
Web-адреса: dvor-rl.dvorichna-rda.gov.ua/news/id/10725 | Переглядів: 1105Дата публікації: 10:14 16.01.2019
Директор

Черкасов Сергій Петрович

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Публічна інформація
Як записатись до списку очікування на вакцинацію проти COVID-19Перелік платних послугІнформація про забір біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень на гостру респіраторну хворобу COVID-19Інформація про публічні закупівліКНП "Дворічанська районна лікарня" надає інформацію щодо адреси пунктів забору біологічного матеріалу на COVID-19 на мапі України за посиланням:Регуляторні акти1 грудня 2021 року - Всесвітній день боротьби зі СНІДом100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19 для медичних працівників та пацієнтівВАКЦИНАЦІЯ проти COVID-19 - інформаційні відеороликиІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ В УКРАЇНІПравила допуску відвідувачів до відділень інтенсивної терапіїПРОЕКТ "МІСЯЦЬ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ"Щотижневі залишки медикаментів та виробів медичного призначення по відділенням КНП "Дворічанська РЛ" станом на 31.01.2022 рокуЯК ПРАВИЛЬНО ЗДАВАТИ КРОВ